Odnowa w Duchu Świętym

Rola Ducha Świętego nie zmieniła się od dnia Pięćdziesiątnicy, jest On wciąż ten sam. Również dziś możemy doświadczyć wylania Jego łaski, Jego darów, Jego mocy, tak samo, jak doświadczyli tego pierwsi chrześcijanie.

Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem charyzmatycznym, opierającym się na założeniu, że chrześcijanie – tak samo jak chrześcijanie w pierwotnym Kościele – są obdarzeni przez Boga charyzmatami (łaskami) służącymi ku zbudowaniu i rozwojowi Kościoła jako wspólnoty. Obdarowanie przez Ducha Świętego pewną zdolnością,  ma służyć nie tyle osobie obdarowanej, ale innym.

Odnowa w Duchu Świętym otwarta jest dla każdego, młodego i starszego, świeżonawróconego i doświadczonego duchowo. To miejsce, w którym może rozwijać się Twoja wiara, Twoja osobista relacja z Bogiem. Gdzie możesz uczyć się, jak na co dzień żyć z Duchem Świętym, a więc słuchać i wypełniać Jego wolę. Skupiamy się na Jezusie, który jest jedynym Panem i Zbawicielem, przez którego przychodzi się do Ojca.  Dlatego bardzo duży akcent kładziemy na uwielbienie Jezusa w modlitwie i śpiewie, na częstą lekturę Pisma Świętego i modlitwę wspólnotową. Wpatrujemy się w Maryję jako wzór służby i pełnienia woli bożej. Zawsze trwamy w posłuszeństwie Kościołowi.

Każdego roku Odnowa w Duchu Świętym organizuje dziesięciotygodniowe Seminarium  Odnowy Życia. Są to rekolekcje, które odbywa się w domu, poprzez czytanie Słowa Bożego i lekturę książek. Mają one na celu rozbudzenie wiary i pogłębienie osobistej relacji z Bogiem. Takie seminarium jest często początkiem nowej pasjonującej drogi dla chrześcijanina. Szczegóły kolejnego seminarium szukaj w  Aktualności Odnowy W Duchu Świętym Dobra Nowina lub na facebooku OdnowaDobraNowina

Posługujemy także w czasie Mszy z modlitwą o uzdrowienie, która odprawiana jest w naszej parafii zawsze w trzecią niedzielę miesiąca o 18.00.  Chcemy jednak zaznaczyć, iż w każdej Mszy Świętej Jezus działa tak samo i nie dzielimy mszy na lepsze i gorsze. Tej mszy towarzyszy adoracja  Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza nad osobami, które o taką modlitwę proszą. Stwarzamy warunki, które mają ułatwić osobie proszącej przyjęcie łask, którymi Pan Bóg chce ją obdarzyć. My jesteśmy jedynie Jego narzędziami, niczym więcej.

Grupa modlitewna, którą tworzymy nazywa się „Dobra Nowina”.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek po Mszy   o 18.00, trwają zwykle do 21.00. Gromadzimy się w sali na plebanii.

Spotkania zwykle mają strukturę otwartą, lecz pewne elementy się powtarzają: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), dziękczynienie Bogu, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Charakterystyczna jest głośna żywa modlitwa słowem i śpiewem.

Duszpasterzem naszej wspólnoty jest  ks. Proboszcz Gabriel Kołodziej. Grupą kieruje grono animatorów, którym przewodniczy lider Ewa Krawczyk. Wszelkie decyzje podejmowane są wspólnie w konsultacji z duszpasterzem.

Kontakt przez facebook  lub mailowy kontakt.dobranowina@gmail.com lub osobiście przed spotkaniem.